Get Adobe Flash player

Átmeneti segély

Átmeneti segély

38. §

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható, az alábbi formákban

a) eseti segély,

b) alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása

b) szociális kölcsön,

Eseti segély

39. §

(1) A képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester eseti segélyt állapíthat meg különösen annak a rászorulónak,

a) akinek családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható többletkiadása keletkezett vagy várható, továbbá

b) akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg

ba) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum összegének 250 %-át,

bb) egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének 200 %-át,

feltéve, hogy e rendelet 3. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Különösen indokolt esetben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatároktól a nyugdíjminimum összegének 50 %-ával el lehet térni.

(3) Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az igénylő

a) egyedül él,

b) 70 éven felüli nyugdíjas,

c) balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,

d) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt.

(4) Az eseti segély iránti kérelmet e rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell – figyelemmel e rendelet 4. § (5) bekezdésére –

a) e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá

b) a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát, illetve az előzőek hiányában az ügyfél nyilatkozatát, valamint

c) e rendelet 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

(5) Ha a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok hiányában az igénylő nyilatkozata igazolja a többletkiadásokat, részére utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(6) Az eseti segély összegének megállapításánál e rendelet 10. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az eseti segély egyszeri összege – rászorultságtól függően legfeljebb 20.000 Ft-ig állapítható meg. Elemi kár, illetve közeli hozzátartozó halála esetén 100.000 Ft-ig terjedő támogatás nyújtható.

Alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása

40. §.

(1) A támogatás célja a községben alacsony nyugdíjjal, nyugdíjszerű szociális ellátással rendelkezők helyzetének javítása.

(2) Személyi hatálya kiterjed:

- minden 62. életévét betöltött, nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjjal, vagy nyugdíjszerű szociális ellátással és a községben állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nyugdíjasra /továbbiakban alacsony nyugdíjjal rendelkező/.

(3) A képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt a támogatásról, amelynek összege 10.000,- Ft. A pénzösszeg postai úton vagy lakossági folyószámlára történő utalással történik.

(4) A támogatás feltételei:

- betöltötte, vagy az igénylés évében betölti a 62. életévét és

- nyugdíjfolyósító szervek által bármilyen címen folyósított nyugellátásának, nyugdíjszerű szociális ellátásának együttes összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimumösszegének 170 %-át.

(5) A támogatás megállapítására a feltételek megléte esetén hivatalból és kérelemre történhet. A kérelemhez csatolni kell a legutolsó nyugdíjszelvényt.

(6) A támogatást évente egy alkalommal lehet megállapítani, azt visszamenőleg igénybe venni nem lehet.

(7) A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú határozatból mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról való tájékoztatás